» 1. Warunki wstępne, definicja Użytkownika

MuscleCars Tychy udostępnia swoje wybrane usługi za pośrednictwem stron internetowych w domenie musclecarstychy.pl oraz innych wchodzących w skład portalu musclecarstychy.pl, który jest własnością MuscleCars Tychy. Wszelkie odwołania w niniejszym tekście do MuscleCars Tychy oznaczają albo portal https://musclecarstychy.pl albo markę MuscleCars Tychy, będącą własnością MuscleCars Tychy i wszelkie odwołania w niniejszym tekście oraz innych dokumentach na stronach MuscleCars Tychy lub innych witrynach należących do MuscleCars Tychy mówiące o jej obowiązkach, prawach lub innych czynnościach prawnych wskazują na MuscleCars Tychy. Regulamin Ochrony Danych Osobowych może się zmienić, jednak zawsze obowiązująca wersja tego dokumentu jest dostępna pod adresem MuscleCars Tychy nie jest zobowiązany do każdorazowego informowania użytkowników gdy dojdzie do zmiany tychże warunków użytkowania portalu. Niektóre serwisy portalu MuscleCars Tychy mogą posiadać własne warunki użytkowania, w takim przypadku informacja o tym znajdzie się w stopce danego serwisu lub w niniejszym dokumencie. Użytkownikami portalu MuscleCars Tychy są osoby korzystające z jej zasobów za pośrednictwem Internetu określane dalej jako użytkownicy.

» 2. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin ochrony danych osobowych portalu MuscleCars Tychy odnosi się wyłącznie do informacji zbieranych za pośrednictwem portalu MuscleCars Tychy, opisuje zasady gromadzenia dostarczonych przez użytkowników portalu MuscleCars Tychy danych i zawiera warunki, na których dane te będą przez MuscleCars Tychy wykorzystywane i przetwarzane. Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem portalu jest MuscleCars Tychy z siedzibą w 43-100 Tychy, Ul. Zacisze 65.

Dane zebrane za pośrednictwem portalu MuscleCars Tychy nie będą ujawniane jakiejkolwiek osobie lub firmie trzeciej bez zgody użytkownika, którego dotyczą, z wyjątkiem przypadków gdy jest to przewidziane w niniejszym Regulaminie ochrony danych osobowych. MuscleCars Tychy zastrzega sobie prawo do wyjawienia w dowolnym momencie informacji o użytkownikach, w tym także w powiązaniu z innymi danymi gromadzonymi za pośrednictwem portalu, jeśli będzie to konieczne w celu wypełnienia i stosowania się do przepisów obowiązującego prawa, orzeczeń sądowych lub administracyjnych, nakładających na MuscleCars Tychy taki obowiązek.

» 3. Rodzaj zbieranych informacji i cele ich gromadzenia

Podczas rejestracji na portalu MuscleCars Tychy użytkownik wypełnia specjalny formularz rejestracyjny, zawierający podstawowe zapytania o imię i nazwisko, adres e-mail użytkownika. Dane te muszą zostać wpisane, bez ich podania rejestracja użytkownika nie dojdzie do skutku. Rejestracja nie jest obowiązkowa lecz jej przeprowadzenie przez użytkownika umożliwia mu dostęp do serwisów, do których poprawnego działania jest ona konieczna. Informacje podane w formularzu są przez MuscleCars Tychy wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez portal treści do ich potrzeb i zainteresowań. Ponadto dane te wykorzystywane będą w celu przesyłania użytkownikom informacji o portalu, promocjach i wydarzeniach, które zdaniem MuscleCars Tychy mogą użytkownika zainteresować.

Użytkownicy mogą także wypełnić ankietę, która pojawi się na ostatnim etapie procesu rejestracji. Zawiera ona m.in. zapytania o wiek, płeć, zainteresowania. Podanie tych informacji poprzez zaznaczenie odpowiednich pól ankiety jest dobrowolne, lecz ich podanie pozwoli MuscleCars Tychy na zaoferowanie na portalu treści odpowiadających oczekiwaniom użytkowników.

Cookies. MuscleCars Tychy używa cookies, tj. niewielkich informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera / tego samego profilu przeglądarki, jako automatyczne mechanizmy identyfikacji użytkowników łączących się z portalem MuscleCars Tychy. Cookies wykorzystywane są przez MuscleCars Tychy w celu dostarczania użytkownikom spersonalizowanych usług i treści dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w dostępie do spersonalizowanej wersji portalu. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników. Niektórzy z partnerów handlowych MuscleCars Tychy, na przykład ogłoszeniodawcy, mogą zamieszczać za pośrednictwem portalu MuscleCars Tychy na komputerach użytkowników znaczniki cookies, nad którymi MuscleCars Tychy nie będzie mieć kontroli ani do których nie będzie mieć dostępu.

Rejestracja adresów IP. Informacje zawarte w logach systemowych serwerów MuscleCars Tychy, w tym adresy IP użytkowników, są przez MuscleCars Tychy wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Adresy IP nie są jednak nigdy łączone z danymi osobowymi użytkowników.

» 4. Przekazywanie danych

W celu dostarczania użytkownikom poszczególnych usług za pośrednictwem portalu MuscleCars Tychy może zdecydować się na współpracę z innymi podmiotami, którym konieczne będzie przekazanie danych użytkowników w celu prawidłowego wykonania usługi. Ponadto, MuscleCars Tychy może przekazywać ogólne scalone dane demograficzne i statystyczne swoim partnerom handlowym, ogłoszeniodawcom oraz spółkom z grupy kapitałowej MuscleCars Tychy. Informacje przekazane w ten sposób nie będą jednak umożliwiały ujawnienia tożsamości pojedynczego użytkownika.

» 5. Zabezpieczanie danych osobowych użytkowników

MuscleCars Tychy stosuje wiele powszechnych zabezpieczeń danych osobowych użytkowników, od kontroli fizycznej do zabezpieczeń systemowych. Dane te przechowywane są i przetwarzane przez MuscleCars Tychy z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Dostęp do informacji o użytkownikach mają wyłącznie ci pracownicy MuscleCars Tychy, dla których dostęp ten jest konieczny w celu prawidłowego wykonania usług na rzecz tych użytkowników lub wykonywania obowiązków służbowych. Wszyscy ci pracownicy znają i stosują zasady bezpieczeństwa i ochrony prywatności związane z gromadzonymi za pośrednictwem portalu danymi osobowymi użytkowników. Wszyscy podwykonawcy, agenci i przedstawiciele MuscleCars Tychy, którzy muszą mieć dostęp do takich informacji, musza zachować poufność takich informacji i spełniać te same wymogi bezpieczeństwa, które obowiązują w odniesieniu do pracowników MuscleCars Tychy.

» 6. Powiadamianie o zmianach w danych osobowych

W przypadku zmiany danych osobowych, konieczności ich poprawy, aktualizacji lub usunięcia, użytkownik skontaktować się w tym celu bezpośrednio z Administratorem danych, jak również w celu otrzymania informacji, w jaki sposób jego dane są aktualnie przetwarzane, za pośrednictwem adresu e-mail grzegorz.ryszka@musclecars.tychy.pl

» 7. Zawiadamianie o zmianach polityki prywatności

W przypadku zmiany zasad polityki prywatności informacja o takiej zmianie umieszczona zostanie na stronie głównej portalu MuscleCars Tychy,. Jeżeli w wyniku takiej zmiany dane podane przez użytkownika miałyby być wykorzystane w sposób odmienny niż ten, o którym użytkownik został powiadomiony w trakcie ich zbierania, użytkownik zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną. W przypadku otrzymania informacji, że użytkownik nie zgadza się na wykorzystanie jego danych w opisany sposób, dane te przetwarzane będą wyłącznie w dotychczasowy sposób.