Szanowni Państwo,

Poniższa informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które przekazały swoje dane osobowe w związku z wnioskiem o zakup pojazdu i/lub zakupem pojazdu u MuscleCars spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Tychach, ul Grota Roweckiego 53,  43-100 Tychy, NIP 6462955475, REGON 367626587, KRS 684393.

Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest MuscleCars spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Tychach, ul Grota Roweckiego 53,  43-100 Tychy, NIP 6462955475, REGON 367626587, KRS 684393 („Administrator”).

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres mail: …

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania moich danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu:

·   wynikających z obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) to znaczy:

·  weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu,

·   weryfikacji na listach embarg wynikających z obowiązku przeprowadzenia kontroli eksportu towarów.

·   wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

· weryfikacji udziału w praniu brudnych pieniędzy,

·  przeprowadzania analiz oraz statystyk rynkowych w tym analiz potrzeb klientów oraz analiz branżowych,

·  obsługi procesu sprzedaży to jest np. określenia wysokości rabatu lub przygotowania oferty, przeprowadzania audytów, weryfikacji jakości obsługi klientów,

·   zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

·   procesu wewnętrznych kontroli i audytów

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, dane adresowe, NIP, branża, segment, opis działalności, liczba pracowników, informacje na temat floty, historię wniosków rabatowych, konfigurację pojazdu, numer VIN, numer rejestracyjny pojazdu, dane dotyczące transakcji (data sprzedaży pojazdu, liczba pojazdów, status transakcji).

Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

· świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

· dostarczającym usługi księgowe oraz doradcze dla Administratora,

·  dostarczającym usługi archiwizacyjne Administratorowi,

· świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,

·  organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Okres przechowywania danych na cele weryfikacji na listach sankcyjnych, listach embarg oraz analizy ryzyka i weryfikacji pod kątem pod kątem wspierania terroryzmu lub prania brudnych pieniędzy wynosi 6 lat. Okres przechowywania danych na cele analiz oraz statystyk rynkowych, a także obsługi procesu sprzedaży wynosi 6 lat. Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń są przechowywane zgodnie z obowiązującymi okresami przedawnienia, przy czym okres przechowywania może ulec wydłużeniu lub zawieszeniu w przypadku ewentualnych postępowań. Okres przechowywania danych na potrzeby wewnętrznych kontroli i audytów będzie wynosił dziesięć lat. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Jakie mam prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

·   dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

·   korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

·   przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

·   dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

·   Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np. za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: …

Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych